Sberbank
0800 0600
Kontakt centar

Krediti sa valutnom klauzulom na EUR za kupnju novih stanova po Sporazumu o poslovnoj suradnji sa TEHNIKA d.d., Objekt Z3 i Z3a

PROMJENJIVA KAMATNA STOPA:

  • 6,10% godišnje, promjenjiva za mlade (klijenti do 40 godina)
  • 6,30% godišnje, promjenjiva
     
  • 6,80% godišnje, promjenjiva za mlade (klijenti do 40 godina), ukoliko prestane priljev primanja na tekući račun
  • 7,00% godišnje, promjenjiva, ukoliko prestane priljev primanja na tekući račun

 

FIKSNA KAMATNA STOPA:

  • 5,75% fiksna za jednu godinu otplate kredita, a nakon toga kamata se mijenja u važeću promjenjivu kamatu
  • 5,50% fiksna za jednu godinu otplate kredita, a nakon toga kamata se mijenja u važeću promjenjivu kamatu - mladi do 40 godina

PRIMJER KALKULACIJE KREDITA

Iznos kredita u EUR

Kamatna stopa

Efektivna kamatna stopa*

Rok otplate

Broj anuiteta

Iznos anuiteta u EUR

Zbrojeni iznos glavnice, kamata i troškova po kreditu u EUR

 

fiksna

 

 

 

 

 

80.000,00

5,50%

5,82%

30 godina

360

454,23

 

166.108,37

80.000,00

5,75%

6,16%

30 godina

360

466,86

171.254,14

 

promjenjiva

 

 

 

 

 

80.000,00

6,80%

7,19%

30 godina

360

521,54

190.339,59

80.000,00

7,00%

7,49%

30 godina

360

532,24

194.792,25

** *Efektivna kamatna stopa (EKS) je izračunat za kredit na 30 godina bez počeka u iznosu 80.000 EUR, bezgotovinsku isplatu, te otplatu putem redovnog anuiteta, za nekretninu površine 50m2

Naknada za obradu kredita: 1,25% jednokratno na iznos odobrenog kredita - ostali klijenti
                                                     0,50% jednokratno na iznos odobrenog kredita - mladi do 40 godina
Rok korištenja: najduže 3 mjeseca od dana sklapanja Ugovora o kreditu
Rok otplate: do 30 godina

Otplata se vrši u mjesečnim anuitetima po srednjem tečaju HNB za devize na dan dospijeća anuiteta izraženo u EUR
• otplata u jednakim mjesečnim anuitetima ;
Moguće je ugovoriti grace period do 1 godine u kojem klijent plaća Banci kamatu, ukoliko se ugovori grace period konačni rok oplate kredita se produljuje za duljinu trajanja grace perioda, a najviše do 1 godine.

Iznos kredita: od 10.000,00 EUR do maksimalno 90% kupoprodajne cijene nekretnine

Vlastito učešće: minimalno 10% kupoprodajne cijene nekretnine

Isplata kredita vrši se po srednjem tečaju HNB za devize za EUR.

Kreditna sposobnost sudionika u kreditu
Kreditna sposobnost sudionika u kreditu utvrđuje se na sljedeći način:
a) ukoliko su mjesečna primanja sudionika u kreditu veća od prosječne neto plaće u RH utvrđene od strane Državnog zavoda za statistiku, izračun kreditne sposobnosti za tražitelja kredita je sljedeći:
1) Prosječna neto plaća u RH x 66,67% = A1 (dio primanja koji ne podliježe ovrsi)
2) Primanja tražitelja kredita - A1 = A2 (dio primanja koji podliježe ovrsi)
3) A2 mora biti veći ili jednak zbroju postojećih mjesečnih obveza po kreditima i anuiteta po traženom kreditu.

Na isti način se računa i kreditna sposobnost za jamca ukoliko su primanja jamca veća od prosječne neto plaće u RH utvrđene od strane Državnog zavoda za statistiku.

- u kreditnu sposobnost tražitelja kredita može se sa svojim prihodima uključiti još najviše jedna osoba – sudužnik, a izračun kreditne sposobnosti za sudužnika je jednak izračunu za tražitelja kredita

b) ukoliko su mjesečna primanja sudužnika u kreditu manja ili jednaka prosječnoj neto plaći u RH utvrđenoj od strane Državnog zavoda za statistiku:

- kreditna sposobnost tražitelja i jamaca određuje se u visini 1/3 neopterećenog dijela neto primanja (primanja / 3 - kreditna zaduženja => anuitet)

U kreditnu sposobnost tražitelja kredita može se sa svojim prihodima uključiti još najviše jedna osoba – sudužnik, te tražitelj kredita i sudužnik moraju zbrojeno sa 1/3 neopterećenih mjesečnih primanja pokriti 1 mjesečni anuitet (plaća / 3 - kreditna zaduženja => anuitet).

 Potrebna dokumentacija
 Instrumenti osiguranja povrata kredita
 Preduvjeti za sudionike u kreditu