Nenamjenski kredit uz valutnu klauzulu na EUR

Za sve planirane i neplanirane situacije

Iznos kredita od 1.000,00 EUR do 30.000,00 EUR

Izračunaj mjesečni anuitet

Izračun je informativnog karaktera, a točnu informaciju možete zatražiti u najbližoj poslovnici Sberbanke.

Iznos kredita (u EUR)

00

Rok otplate (u mjesecima)

00

Kamatna stopa (u postocima)

00

Iznos anuiteta (u EUR)

Iskoristite prednosti koje pruža Nenamjenski kredit

Brzo i jednostavno uz povoljne kreditne uvjete poboljšajte financijsku situaciju i ispunite svoje želje.

 • Mogućnost osiguranja kredita od rizika bolovanja, prestanka radnog odnosa i smrti

Primjer kalkulacije kredita u EUR

Iznos kredita u EUR

Kamatna stopa

Efektivna kamatna stopa

Rok otplate

Broj anuiteta

Iznos anuiteta u EUR

Zbrojeni iznos glavnice, kamata i troškova po kreditu u EUR

8.000,00

6,69%

7,64%**

10 godina

120

91,61

11.297,63

8.000,00

7,19%

8,18%**

10 godina

120

93,67

11.544,87

** EKS je računat uz trošak vođenja računa po kreditu od 14 kn/mj, te uz naknadu za administraciju 1,00%

Zainteresiran/a sam za Nenamjenski kredit uz valutnu klauzulu na EUR

Unesite svoje kontakt podatke i mi ćemo Vam se javiti

Čemu služi ova provjera?

Online zahtjevom pojednostavite proces realizacije

Opis procesa

 • Popunite obrazac

  Popunite online obrazac

 • Kontakt

  Kontaktirati će Vas naš Osobni bankar

 • Sastanak

  Sa potrebnom dokumentacijom posjetite poslovnicu

Preduvjeti:

 • punoljetni kreditno sposobni građani Republike Hrvatske s prebivalištem u RH
 • tražitelj kredita treba imati najmanje 6 mjeseci neprekinutog radnog staža kod sadašnjeg poslodavca *
 • netto osobni dohodak: minimalno 2.500,00 kuna
 • kredit mora biti otplaćen do 70. godine starosti svih sudionika u kreditu, (za umirovljenike do 75 godina starosti)

Iznos:

 • minimalni iznos kredita je 1.000,00 EUR, a maksimalni iznos 30.000,00 EUR (protuvrijednost u kunama)*

Za umirovljenike koi će u trenutku isteka kredita imati preko 70 a maksimalno 75 godina, maksimalni iznos je 5.000,00 EUR.

* Banka može, sukladno procjeni rizičnosti/boniteta, odrediti manji maksimalni iznos kredita i zatražiti dulje trajanje neprekinutog radnog staža

Rok otplate:

 • do 120 mjeseci

Za umirovljenike koji će u trenutku isteka kredita imati preko 70 a maksimalno 75 godina, maksimalni rok je 5 godina.

Kamatna stopa*:

Uz status klijenta**

6,69%

Bez statusa klijenta

7,19%

*Kamatna stopa se, sukladno Politici kamatnih stopa u kreditno-depozitnim poslovima s potrošačima, sastoji od promjenjivog i fiksnog dijela.

Promjenjivi dio vezan je na 6mjesečni EURIBOR (vrijednost istoga je javno dostupna na internetskim stranicama www.euribor-rates.eu), a fiksni dio nepromjenjiv je za cijelo vrijeme trajanja kredita.

**Kamatna stopa se uvećava za 0,5 p.p. u slučaju prestanka priliva mjesečnih primanja na tekući račun.

Naknade:

Naknada za administraciju kredita:

 • Bez naknade za iznose od 1.000,00 EUR do 4.000,00 EUR
 • 0,50% za iznose od 4.001,00 EUR do 6.000,00 EUR, maksimalno 800,00 kuna
 • 1,00% za iznose od 6.001,00 EUR do 30.000,00 EUR, maksimalno 800,00 kuna

Naknada vođenja računa za otplatu kredita:

 • 14,00 kn mjesečno

Kreditna sposobnost

 • kreditna sposobnost utvrđuje se na temelju individualnog zahtjeva u Banci

Otplata kredita

 • obavezna otplata putem administrativne zabrane na plaću

Za klijente čiji poslodavac ne postupa po administrativnoj zabrani, obavezno je ugovaranje trajnog naloga prije isplate kredita.

Osiguranje povrata kredita

Obavezni instrumenti osiguranja

 • javnobilježnički solemnizirana isprava o zapljeni plaća svih sudionika u kreditu;
 • javnobilježnički solemnizirana zadužnica svih sudionika u kreditu;
 • bianco mjenica svakog sudionika u kreditu.

Iznosi do 10.000,00 EUR

 • obvezni instrumeni osiguranja za sve sudionike u kreditu (klijent može ugovoriti i CPI osiguranje prema vlastitom izboru kao dodatno osiguranje)

Iznosi preko 10.001,00 EUR

 • obvezni instrumenti osiguranja za sve sudionike u kreditu,
 • polica riziko životnog osiguranja sa opadajućom osiguranom svotom na 100% od iznosa kredita vinkulirana u korist Banke (uplata premije jednokratno) ili
 • polica MŽO sa osiguranom svotom od minimum 10% od iznosa kredita vinkulirana u korist Banke ili
 • CPI osiguranje – pokriće A ili pokriće B ili
 • jamac, u cijelosti kreditno sposoban ili
 • depozit u visini 10% iznosa kredita (na depozit se obračunava kamata 0,50%).

OSIGURANJE OTPLATE KREDITA

POKRIĆE A

POKRIĆE B

smrt uslijed nesretnog slučaja ili bolesti

smrt uslijed nesretnog slučaja ili bolesti

privremene nesposobnosti za rad (bolovanja)

privremene nesposobnosti za rad (bolovanja)

premijska stopa 4,60%

prestanak radnog odnosa (otkaza)

 

premijska stopa 6,80%

Police osiguranja i depozit se mogu uplatiti iz kredita.

Trebate pomoć?