Stambeni krediti uz valutnu klauzulu u EUR

Dobrodošli u svoj novi dom!

Ostvarite san o vlastitom domu

Izračunajte iznos mjesečnog anuiteta uz kreditni kalkulator - namjena REFINANCIRANJE

Izračun je informativnog karaktera, a točnu informaciju možete zatražiti u najbližoj poslovnici Sberbanke.

Iznos kredita (u EUR)

00

Rok otplate (u mjesecima)

00

Kamatna stopa (u postocima)

00

Iznos anuiteta (u EUR)

Iskoristite prednosti stambenog kredita

Stambenim kreditom brzo i jednostavno riješite stambeno pitanje, adaptirajte postojeću nekretninu ili refinancirajte postojeći stambeni kredit.

 • Mogućnost financiranja kupovine stambenih objekata (kuća, stan, apartmani i stanovi za odmor, uključivši i montažne kuće)

 • Mogućnost financiranja adaptacije* (kuća, stan, apartmani, stanovi za odmor)

 • Mogućnost refinanciranja stambenih kredita u drugim bankama i unutar Sberbank d.d.

 • Iznos kredita od 10.000,00 do 250.000,00 EUR

 • Bez hipoteke za kredite do 15.000,00 EUR

* Maksimalan iznos za adaptaciju može iznositi do 60% procijenjene vrijednosti nekretnine koja se adaptira

Primjer kalkulacije kredita

Namjena = kupnja

Iznos kredita u EUR Fiksna kamatna stopa prvih 5 godina otplate Efektivna kamatna stopa Rok otplate Broj anuiteta Iznos anuiteta prvih 5 godina otplate u EUR Zbrojeni iznos glavnice, kamata i troškova po kreditu po EUR
80.000,00 3,25%* 3,59%*** 30 godina 360 348,17 136.738,88
80.000,00 3,75%** 4,09%**** 30 godina 360 370,49 144.287,80

Namjena = kupnja bez uknjižbe hipoteke na nekretninu

Iznos kredita u EUR Fiksna kamatna stopa prvih 5 godina otplate Efektivna kamatna stopa Rok otplate Broj anuiteta Iznos anuiteta prvih 5 godina otplate u EUR Zbrojeni iznos glavnice, kamata i troškova po kreditu po EUR
15.000,00 3,25%* 3,62%**** 15 godina 180 105,40 20.715,00
15.000,00 3,75%** 3,97%***** 15 godina 180 109,08 21.342,40

* Status klijenta podrazumijeva: klijente s otvorenim tekućim računom u Sberbank d.d. i redovnim priljevom mjesečnih primanja, te  klijente u postupku  otvaranja tekućeg računa za primitak redovnih primanja. Kamatna stopa se uvećava za 0,50 p.p. za klijente koji nakon isplate kredita prestanu primati plaću na tekući račun u Banci ili priljev primanja nije uslijedio u roku od tri mjeseca od isplate kredita

** Promjenjiva kamatna stopa definira se kao zbroj fiksnog dijela u visini 3,48 p.p. i 6M EURIBOR koji važeći na dan 28.02.2019. iznosi -0,23.

*** Kod kredita sa statusom klijenta kamata je dodatno umanjena za 0,50 p.p. sve dok klijent ima status klijenta

**** EKS je izračunat za stambeni kredit sa upisom hipoteke na 30 godina u iznosu od 80.000 EUR, uz trošak procjene vrijednosti nekretnine u visini od 1.700,00 HRK i trošak vođenja tekućeg računa u iznosu od 10 HRK mjesečno, policu mješovitog životnog osiguranja sa godišnjim plaćanjem premije za osiguranu osobu pristupne dobi od 30 godina (ptv. 305,50 EUR) i policu osiguranja nekretnine površine 50m2 u visini od 375,00 HRK godišnje.

***** EKS je izračunat za stambeni kredit sa upisom hipoteke na 30 godina u iznosu od 80.000 EUR, uz trošak procjene vrijednosti nekretnine u visini od 1.700,00 HRK, policu mješovitog životnog osiguranja sa godišnjim plaćanjem premije za osiguranu osobu pristupne dobi od 30 godina (ptv. 305,50 EUR) i policu osiguranja nekretnine površine 50m2 u visini od 375,00 HRK godišnje

 

Opće informacije o stambenom kreditu

Preuzmite potrebnu dokumentaciju

Zahtjevi

Zahtjev za kredit (važeći od 02.05.2019.)

Zahtjev za kredit_obrazac za suduznika i jamca (važeći od 02.05.2019.)

Potvrda poslodavca (važeća od 25.05.2018.)

Kreditna dokumentacija

Dokumentacija za odobravanje nenamjenskih kredita (važeća od 09.11.2018.)

Dokumentacija za odobravanje hipotekarnih kredita (važeća od 21.5.2019.)

Dokumentacija za odobravanje stambenih kredita (važeća od 21.05.2019.)

Dokumentacija za odobravanje turističkih kredita (važeća od 21.05.2019.)

Naknade i kamate

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - važeća od 8.07.2019.

Odluka o kamatama i naknadama za fizičke osobe - važeća od 8.05.2019.

Arhiva

Opći uvjeti

Opći uvjeti za poslovanje s građanima (vrijede od 02.05.2019.)

Opći uvjeti za jednokratne platne transakcije (vrijede od 28.07.2018)

Opći uvjeti za poslovanje s građanima za upotrebu digitalnog bankarstva od strane potrošača (vrijede od 28.07.2018.)

Opći uvjeti o izdavanju i korištenju Maestro kartice (vrijede od 07.02.2019.)

Opći uvjeti o izdavanju i korištenju MasterCard kartice (vrijede od 07.02.2019.)

Opći uvjeti MasterCard Sberbank Konzum Kartica (vrijede od 07.02.2019.)

Opći uvjeti MasterCard SecureCode programa (vrijede od 25.05.2018.)

Opći uvjeti SEPA izravnog terećenja za potrošače - vrijede 08.02.2019

Opći uvjeti za pružanje platnih usluga fizičkim osobama - potrošačima (vrijede od 02.05.2019.)

Pojašnjenje promjena Općih uvjeta od 02.05.2019.

Obavijest o dopuni Općih uvjeta vezanih za kartično poslovanje - beskontaktne kartice (07.12.2018.)

Arhiva

Politika kamatnih stopa

Politika promjena naknada u kreditnim poslovima s potrošačima

Politika kamatnih stopa u kreditno-depozitnim poslovima s potrošačima

Arhiva

Pravilnici

Pravila nagradnog programa MasterCard Sberbank Konzum Kartica

Zainteresiran/a sam za Stambeni kredit uz valutnu klauzulu u EUR

Unesite svoje kontakt podatke i mi ćemo Vam se javiti

* Obavezno za popuniti

Čemu služi ova provjera?

Pošaljite zahtjev online i pojednostavite proces ugovaranja

Opis procesa

 • Popunite obrazac

  Popunite online obrazac

 • Kontakt

  Kontaktirati će Vas naš Osobni bankar

 • Sastanak

  Sa potrebnom dokumentacijom posjetite poslovnicu

IZNOS KREDITA:

 • od 10.000,00 EUR do 250.000,00 EUR
 • svaki klijent koji realizira stambeni kredit dobiva besplatnu Policu osiguranja kućanstva za prvu godinu (ne odnosi se na policu osiguranja nekretnine od požara koja je navedena kao kolateral, već na dodatno osiguranje predmeta u kućanstvu)
 • tražitelj kredita može dobiti dodatnih 5% od iznos kredita za nenamjensko korištenje, s time da ukupan iznos kredita zadovoljava propisani omjer vrijednosti nekretnine i kredita

ROK OTPLATE:

 • do 30 godina
 • do 15 godina za kredite s iznosom do 15.000,00 EUR
   

PREDUVJETI ZA SUDIONIKE U KREDITU (KORISNIK, SUDUŽNIK):

 • punoljetni, kreditno sposobni državljanin Republike Hrvatske s prebivalištem u RH
 • sudionici (izuzev umirovljenika) u trenutku podnošenja zahtjeva za kredit, moraju biti zaposlene na neodređeno
 • tražitelj kredita treba imati najmanje 6 mjeseci neprekinutog radnog staža
 • osobe zaposlene na određeno vrijeme moraju imati najmanje 24 mjeseci neprekinutog radnog staža, od toga minimalno 12 mjeseci kod sadašnjeg poslodavca. Sudužnik se uključuje sukladno procjeni Banke
 • osobe zaposlene na određeno na plovnim objektima (brodovima ili platformama) temeljem Ugovora o radu zaključenom s inozemnim poslodavcem mogu se prihvatiti u kreditni odnos kao korisnici kredita ukoliko su u zadnjih 24 mjeseca imali minimalno ukupno 12 mjesečnih primanja
 • u kreditni odnos obavezno se uključuje supružnik (ukoliko ga ima)
 • korisnik kredita, solidarni dužnici i jamci platci na konačni datum dospijeća kredita ne mogu biti stariji od 75 godina, odnosno do 70 godina ukoliko se radi o kreditu gdje je namjena adaptacija, odnosno ukoliko većinski dio namjene kredita spada pod namjenu adaptacije
 • status primarnog kredita nije obavezan (klijent s tekućim računom u Banci ili tekućim računom u postupku otvaranja, a na koji su usmjerena redovna primanja klijenta)

Kreditna sposobnost utvrđuje se na temelju individualnog zahtjeva u Banci

U okviru jednog kreditnog zahtjeva mogu se pojaviti najviše dvije osobe zaposlene kod istog poslodavca i najviše 1 umirovljenik, obrtnik, osoba zaposlena kod obrtnika, osoba koja ostvaruje dohodak od samostalne djelatnosti ili osoba zaposlena kod osobe koja ostvaruje samostalnu djelatnost, te 1 osoba zaposlena u d.o.o. sa manje od 10 zaposlenih.

Banka se obavezuje da će, na način razumljiv klijentu, pojasniti sve uvjete kreditiranja te jasno predočiti ponudu u dijelu stambenih kredita za potrošače.

Pritom Banka ne vrši savjetodavne usluge, te odluku o podizanju kredita donosi isključivo klijent.

Instrumenti osiguranja povrata kredita

Stambeni kredit sa uknjidžbom hipoteke na nekretninu:

 1. javnobilježnički solemnizirana isprava o zapljeni po pristanku dužnika svih sudionika u kreditu izuzev pomoraca kod inozemnog poslodavca
 2. javnobilježnički solemnizirana isprava o zapljeni računa svih sudionika u kreditu
 3. polica osiguranja nekretnine koja se daje u zalog od požara i drugih opasnosti vinkulirana u korist Banke
 4. založno pravo (hipoteka) na nekretnini:
  1. namjena adaptacija ili ukoliko je većinski dio namjene kredita adaptacija - iznos kredita može biti do 60% procijenjene vrijednosti nekretnine
  2. sve ostale namjene - iznos kredita može biti do 90% procijenjene vrijednosti nekretnine (ovisno o lokaciji nekretnine koja se daje  u zalog)
 5. jedan u cjelosti kreditno sposoban jamac ili polica mješovitog životnog osiguranja sa ugovorenom svotom 10% od iznosa kredita

Krediti do 15.000,00 EUR odobravaju se bez uknjidžbe na nekretninu

Obavezan je dokaz o namjenskom korištenju kredita (uplata po predračunu i/ili na račun prodavatelja).

Krediti se odobravaju uz:

 1. javnobilježnjički ovjerena isprava o zapljeni plaća ili mirovina svih sudionika u kreditu osim za korisnika kredita pomorca kod inozemnog poslodavca
 2. javnobilježnjički ovjerena isprava o zapljeni računa za sve sudionike u kreditu
 3. te jedan od slijedećih instrumenata osiguranja, prema izboru klijenta:

- polica mješovitog životnog osiguranja s osiguranom svotom od minimalno 10% iznosa kredita ili

- jamac (u cjelosti kreditno sposoban) ili

- depozit u visini od 10% iznosa kredita (kamatna stopa na depozit je 0,50%, godišnje, fiksna)

Nekretnina na kojoj se zasniva založno pravo ili prenosi pravo vlasništva mora biti upisana u zemljišnim knjigama i na njoj ne smije biti nikakvih tereta drugih pravnih ili fizičkih osoba (osim zaloga radi otkupa stanarskog prava).

Instrumenti osiguranja koji se nalaze u drugoj državi članici EU ili trećoj zemlji se ne prihvaćaju.

Naknade po kreditu:

 • Bez naknade za administraciju kredita

Otplata kredita:

Putem ovršne isprave na plaću. Za klijente čiji poslodavac ne postupa po administrativnoj zabrani, obavezno je ugovaranje trajnog naloga.

Otplata se vrši u mjesečnim anuitetima u kunama.

Redovni anuitet - anuitet izračunat na ugovoreni rok otplate kredita. 

Trebate pomoć?