Informacije o obradi osobnih podataka u OSR sustavu

INFORMACIJE O OBRADI OSOBNIH PODATAKA U OSNOVNOM SUSTAVU REGISTRA IZMEĐU KREDITNIH INSTITUCIJA

 

U skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (dalje u tekstu: Uredba) dajemo Vam ove informacije kako bismo Vas upoznali s mogućom obradom Vaših podataka u Osnovnom sustavu registra (u daljnjem tekstu: OSR sustav).

OSR sustav je sustav obrade i razmjene podataka o klijentima između kreditnih institucija kao korisnika OSR sustava (u daljnjem tekstu: korisnici) posredstvom HROK za potrebe procjene kreditne sposobnosti i upravljanja kreditnim rizikom.

U smislu Uredbe, korisnici su pojedinačni i zajednički voditelji obrade u OSR sustavu, a društvo Hrvatski registar obveza po kreditima d.o.o. Zagreb, Ulica Filipa Vukasovića 1 (u ovom tekstu: HROK) je, ovisno o situaciji, njihov pojedinačni ili zajednički izvršitelj.

U skladu s člancima 13. i 14. Uredbe, ovime Vas, kao svog klijenta, obavještavamo da mi, kao jedan od korisnika OSR sustava, obrađujemo Vaše osobne podatke u OSR sustavu ako prema nama imate, ili ste imali, novčanu obavezu (kao što je primjerice kredit ili prekoračenje po računu). Vaše podatke, uključujući i osobne podatke, obrađujemo u OSR sustavu na način da ćemo razmjenjivati podatke o Vašim novčanim obvezama s drugim sudionicima ORS sustava.

Svrhe obrade i pravna osnova za obradu

Svrha obrade i razmjene Vaših osobnih podataka u OSR sustavu između kreditnih institucija kao korisnika OSR sustava jest procjena Vaše kreditne sposobnosti i upravljanje našim kreditnim rizikom prema Vama u slučaju kada ste naš klijent ili kada to namjeravate biti.

Razmjena Vaših podataka u OSR sustavu između kreditnih institucija (banaka, štednih banaka i stambenih štedionica) temelji se na poštovanju pravne obveze (u skladu s čl. 6. st. 1. toč. c) Opće Uredbe o zaštiti podataka) sadržane u čl. 321. Zakona o kreditnim institucijama, kojim je uređena obveza razmjene podataka i informacija o klijentima između kreditnih institucija za potrebe procjene kreditne sposobnosti ili upravljanja kreditnim rizikom.

 

Koji se Vaši podaci obrađuju u OSR sustavu?

U OSR sustavu obrađuju se i razmjenjuju sljedeće kategorije Vaših podataka:

 • identifikacijski podaci i
 • podaci o postojećim i podmirenim ili na drugi način zatvorenim obvezama

 

Identifikacijski podaci su:

 • OIB i ime i prezime
 • OIB, naziv i matični broj poslovnog subjekta (ako obavljate poslovnu djelatnost)

 

 Podaci o postojećim i podmirenim ili na drugi način zatvorenim obvezama (novčane obveze) klijenta su:

 

 • vrsta obveze,
 • ukupan iznos obveze,
 • iznos i periodičnost anuiteta/rate,
 • urednost u podmirivanju obveza,
 • broj dospjelih, a neplaćenih obveza,
 • iznos dospjelih, a neotplaćenih obveza
 • broj dana u zakašnjenju.

 

Kako, zašto i kada se obrađuju Vaši podaci u OSR sustavu?

Vaši podaci obrađuju se dostavom i pohranom podataka u OSR sustavu te razmjenom tih podataka između korisnika OSR sustava na zahtjev pojedinog korisnika u slučajevima kada postoji obveza procjene kreditne sposobnosti ili upravljanja kreditnim rizikom.

Radi toga, mi, kao i ostali korisnici OSR sustava jednom mjesečno dostavljamo ažurirane osobne podatke o našim klijentima u OSR sustav.

Mi, kao i drugi korisnici kada imaju obvezu procjene Vaše kreditne sposobnosti ili upravljanja kreditnim rizikom prema Vama, postavljamo zahtjev kojim tražimo razmjenu svih Vaših  podataka o novčanim obvezama sadržanih u OSR sustavu i njihovo objedinjavanje radi sastavljanja  izvještaja o podacima sadržanim u OSR sustavu.

Ako u OSR sustavu ne postoje podati o Vašim novčanim obvezama, umjesto izvještaja izradit će se obavijest o tome da za Vas nema takvih podataka u OSR sustavu.

Kakav je utjecaj obrade podataka u OSR sustavu na Vas?

Sadržaj izvještaja sastavljenih na temelju razmjene podataka o Vašim novčanim obvezama u OSR sustavu može imati utjecaj na naše poslovne odluke koje se tiču Vas, kako one za koje je važna Vaša kreditna sposobnost, tako i one koje donosimo u vezi s upravljanjem kreditnim rizikom prema Vama.

Koliko dugo čuvamo Vaše osobne podatke?

U OSR sustavu čuvaju se i razmjenjuju podati o novčanim obvezama koji su stari najviše 4 (četiri) godine.  Nakon što je novčana obveza u potpunosti podmirena ili na drugi način zatvorena Vaši podaci se čuvaju joj najviše 4 (četiri) godine od dana kada je novčana obveza u potpunosti podmirena ili na drugi način zatvorena.

Tko su primatelji Vaših osobnih podataka?

Primatelji podataka iz OSR sustava su samo korisnici OSR sustava, i to samo oni koji su postavili zahtjev za razmjenu podataka i na temelju toga dobili izvještaj s podatima o Vašim novčanim obvezama ili obavijest da se u OSR sustavu ne nalaze podati o Vašim novčanim obvezama. Posredno, primatelj je i HROK kao izvršitelj obrade u OSR sustavu.

Aktualni popis korisnika OSR sustava objavljen je na stranici www.hrok.hr/osr-korisnici.

Vaša prava

U slučaju obrade Vaših podataka u OSR sustavu, imate pravo od nas kao voditelja obrade ostvariti sljedeća prava:

 1. Pravo na pristup osobnim podacima

Vezano uz podatke koji se obrađuju u OSR sustavu, možete zatražiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci te kopiju osobnih podataka u slučaju da se podaci obrađuju.

 1. Pravo na ispravak

U slučaju da smatrate da podaci koji se obrađuju u OSR sustavu nisu točni ili potpuni, možete zatražiti ispravak, odnosno dopunu podataka.

 1. Pravo na brisanje („pravo na zaborav“)

Pravo na brisanje osobnih podataka možete ostvariti ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

 • osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni;
 • osobni podaci nisu zakonito obrađeni ili se osobni podaci moraju brisati radi poštovanja pravne obveze.

Pravo  na  brisanje  sukladno  Uredbi ne primjenjuje se, iako je ispunjen  jedan  od  gore  navedenih  uvjeta,  ako  je  obrada  nužna  radi ostvarivanja  prava  na slobodu izražavanja i informiranja; radi poštovanja pravne obveze kojom se zahtijeva obrada u pravu Unije ili pravu države članice kojem podliježe korisnik ili za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti korisnika; u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe u skladu s propisima; radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

 

 1. Pravo na ograničenje obrade

Pravo na ograničenje obrade možete ostvariti ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

 • osporavate točnost osobnih podataka, na razdoblje kojim se korisniku omogućuje provjera točnosti osobnih podataka;
 • obrada nije zakonita i protivite se brisanju osobnih podataka te umjesto toga tražite ograničenje njihove uporabe;
 • korisnik više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ih tražite radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.
 1. Pravo na prigovor

Imate pravo podnijeti prigovor na obradu svojih osobnih podataka nadzornom tijelu, odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

 

Važno: Ukoliko gore navedena prava želite ostvariti kao fizička osoba molimo da prilikom podnošenja zahtjeva za ostvarenjem Vaših prava na zahtjevu navedete Vaš OIB i ime i prezime. U slučaju da Vaša prava želite ostvariti isključivo kao poslovni subjekt, molimo da tada na zahtjevu navedete  naziv poslovne djelatnosti, OIB i matični broj poslovnog subjekta.

 

Gore navedena prava kao i pitanja ili primjedbe u vezi s obradom Vaših osobnih podatka možete ostvariti podnošenjem zahtjeva u  pisanom  obliku osobno ili po opunomoćeniku u svakoj poslovnici Sberbank d.d., odnosno možete poslati poštom na adresu:

Sberbank d.d.
Varšavska 9
10000 Zagreb

ili putem elektroničke pošte na adresu sluzbenik_za_zastitu_podataka@sberbank.hr

Dodatno, zahtjev za ostvarivanje prava pristupa osobnim podacima možete podnijeti pisanim putem na adresu HROK d.o.o. Ulica Filipa Vukasovića 1, 10000 Zagreb, pod uvjetom da isti sadrži Vaš ovjereni potpis (npr. ovjeren kod javnog bilježnika).

 

Vaš Sberbank d.d.

 

Zahtjev za ostvarivanje prava klijenti 

Trebate pomoć?