KONSOLIDIRANI PRODAJNI REZULTATI ZA PRVU POLOVICU 2013.

28.08.2013. Press portal

KONSOLIDIRANI PRODAJNI REZULTATI ZA PRVU POLOVICU 2013.

SBERBANK OBJAVILA KONSOLIDIRANE FINANCIJSKE REZULTATE ZA PRVU POLOVICU 2013.

28. kolovoza 2013. - Sberbank objavila konsolidirane financijske rezultate za šestomjesečno razdoblje koje je završilo 30. lipnja 2013. godine (podaci na bazi međunarodnih računovodstvenih standarda - International Financial Reporting Standards - IFRS).

Najvažniji pokazatelji iz Računa dobiti i gubitka:

• dobit nakon oporezivanja za prvih šest mjeseci 2013. godine (zaključno s danom 30. lipnja 2013.) iznosila je 174,5 milijardi rubalja (7,95 rubalja po redovnoj dionici), dok je u istom razdoblju lani iznosila 175,3 milijardi rubalja (8,05 rubalja po redovnoj dionici);
• neto prihodi od kamata povećani su za 25,2% na ukupno 405,9 milijardi rubalja, dok su u istom razdoblju lani iznosili 324,2 milijardi rubalja. Ako se izuzmu efekti akvizicije turske  DenizBank u 3. kvartalu 2012. godine, neto prihodi od kamata grupacije povećani su u prvoj polovici 2013. godine za 16,4% u usporedbi sa istim prošlogodišnjem razdobljem;
• neto kamatna marža u prvoj polovici 2013. godine smanjena je za 20 baznih bodova na 5,8% u usporedbi s istim prošlogodišnjem razdobljem; 
• neto prihodi od provizija i naknada u prvoj polovici 2013. godine povećani su za 24,5% na ukupno 97,5 milijardi rubalja, dok su u istom razdoblju lani iznosili 78,3 milijardi rubalja. Ako se izuzmu efekti akvizicije turske  DenizBank u 3. kvartalu 2012. godine, neto prihodi od provizija i naknada grupacije povećani su u prvoj polovici 2013. godine za 17,2% u usporedbi s istim prošlogodišnjem razdobljem;
• operativni prihodi grupacije prije formiranja ukupnih rezervacija povećani su za 22,0% na ukupno 520,9 milijardi rubalja (u istom razdoblju lani: 427,0 milijardi rubalja), što je ponajviše bio rezultat rasta neto kamatnih prihoda, rasta neto prihoda od  provizija i naknada i akvizicije DenizBank. Ako se izuzmu efekti akvizicije turske DenizBank u 3. kvartalu 2012. godine, operativni prihodi grupacije prije formiranja ukupnih rezervacija povećani su u prvoj polovici 2013. godine za 12,9% u usporedbi s istim prošlogodišnjem razdobljem; 
• operativni rashodi povećani su za 19,0% u usporedbi s istim prošlogodišnjem razdobljem, dakle rasli su sporije nego operativni prihodi. Uslijed toga pokazatelj odnosa između troškova i prihoda (cost-to-income ratio) iznosio je 45,8% u usporedbi s istim prošlogodišnjem razdobljem kada je iznosio 47,0%. Ako se izuzmu efekti akvizicije turske DenizBank u 3. kvartalu 2012. godine, operativni rashodi grupacije povećani su u prvoj polovici 2013. godine za 10,7% u usporedbi s istim prošlogodišnjem razdobljem, a pokazatelj odnosa između troškova i prihoda iznosio bi 46,0%;
• troškovi formiranja ukupnih rezervacija iznosili su 62,7 milijardi rubalja, što se odrazilo u troškovima rezerviranja za potencijalne gubitke (cost of risk) od 110 baznih bodova.


Najvažniji podaci iz Izvještaja o financijskom položaju:

• na dan 30. lipnja 2013. ukupna aktiva grupacije iznosila je 16,1 bilijuna rubalja, što predstavlja porast od 6,9% u odnosu na kraj 2012. godine, što se ponajprije može pripisati povećanom volumenu kredita odobrenih klijentima;
• u prvoj polovici 2013. godine krediti i predujmovi povećani su za 6,0% na ukupno 11,1 bilijuna rubalja (na kraju 2012. godine: 10,5 bilijuna rubalja);
• u prvoj polovici 2013. godine udio problematičnih kredita (NPL) u ukupnim bruto kreditima grupacije u usporedbi s krajem prošle godine ostao je stabilan odnosno na razini od 3,2%;
• depoziti klijenata povećani su za 9,6% na ukupno 11,2 bilijuna rubalja, u usporedbi s 10,2 bilijuna rubalja na kraju 2012. godine;
• ukupni kapital grupacije povećan je u prvoj polovici 2013. godine za 5.1% na 1,7 bilijuna rubalja, dok je neto dobit za isto razdoblje dijelom smanjena uslijed isplate dividende dioničarima banke;
• ukupna stopa adekvatnosti kapitala povećana je u prvoj polovici 2013. godine za 20 baznih bodova na 13,9%. Pokazatelj Tier 1 (stopa adekvatnosti osnovnog kapitala) povećan je za 10 baznih bodova i sada iznosi 10,5%.


Financijski rezultati i pokazatelji poslovanja:

Prihodi od kamata povećani su na ukupno 701,5 milijardi rubalja, što predstavlja porast od 34,7% u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje. Ovakvo je povećanje ponajprije rezultat značajnog povećanja volumena kredita, i to kako u segmentu poslovanja s građanima, tako i u segmentu poslovanja s poduzećima u 2012. godini i u prvoj polovici 2013. godine (u segmentu poslovanja s građanima), a u manjoj mjeri i veće kamatne marže na kredite.

Kamatni su rashodi u prvoj polovici 2013. godine dosegli 295,6 milijardi rubalja, što predstavlja porast od 50,4% u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje. Ovaj porast se ponajprije temelji na kamatnim rashodima za depozite građana koji predstavljaju primarni izvor financiranja grupacije. Iako je  Sberbank počela snižavati kamatne stope na oročene depozite građana kamatni rashodi po toj osnovi  u prvoj polovici 2013. godine povećani su 5,6% kao posljedica činjenice da su vlasnici depozita dodavali sredstva u svoja postojeća oročenja ostvarujući pritom veće kamatne stope. Depoziti klijenata su u prvoj polovici 2013. godine rasli po većoj stopi od kredita; takvim povećanim priljevom depozita grupacija je bila u mogućnosti smanjiti svoju izloženost na međubankovnom tržištu.

Neto prihodi od kamata u prvoj polovici 2013. godine dosegli su 405,9 milijardi rubalja, što predstavlja porast od 25,2% u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje, a kao rezultat porasta kamatonosne aktive, prije svega kredita, u 2012. godini i u prvoj polovici tekuće godine, te akvizicije DenizBank. Ta stavka i dalje predstavlja glavni generator operativnih prihoda grupacije (odnosno iznosi 77,9% ukupnih operativnih prihoda prije izdataka za formiranje rezervacija).

Neto prihodi od naknada i provizija u prvoj polovici 2013. godine iznosili su 97,5 milijardi rubalja, što predstavlja porast od 24,5% u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje. Ovakvo je povećanje ponajprije rezultat povećanja prihoda od transakcija ostvarenih korištenjem bankovnih kartica koji su povećani za 55,3% u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje. Ključne sastavnice neto prihoda od naknada i provizija i dalje su bile gotovinske i platne transakcije klijenata, čiji je udio na dan 30. lipnja 2013. iznosio 45,7%.

Ostali operativni prihodi (što uključuje neto prihod od poslovanja s vrijednosnim papirima, deviznih transakcija, transakcija s izvedenicama, plemenitim kovinama i druge transakcije) čine 3,4% ukupnih operativnih prihoda prije izdataka za formiranje rezervacija, i smanjeni su za 28,6% u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje. Glavni uzorci ovakvom padu su: neto gubitak od poslovanja s vrijednosnim papirima u iznosu od 1,3 milijardi rubalja, što je posljedica krize na ruskom tržištu vrijednosnih papira, i smanjenje dobiti s osnove ne-bankovnih transakcija od 78,0% u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje, što je posljedica prodaje značajnih ne-bankovnih operacija krajem prošle i početkom ove godine.

Operativni prihodi prije izdataka za formiranje rezervacija u prvoj polovici 2013. godine iznosili su 520,9 milijardi rubalja, što predstavlja povećanje od 22,0% u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje kada je ova pozicija iznosila 427,0 milijardi rubalja. Ovakav rast se može prvenstveno pripisati rastu njegovih primarnih sastavnica, to jest rastu neto prihoda od kamata i neto prihoda od naknada i provizija koji su zajedno činili 96,6% ukupnih operativnih prihoda. Akvizicija DenizBank u 3. kvartalu 2012. godine imala je za posljedicu značajan porast operativnih prihoda grupacije.

Neto izdaci za formiranje rezervacija za problematične kredite u prvoj polovici 2013. godine iznosili su 62,7 milijardi rubalja, u odnosu na povrat ranije izdvojenih rezervacija za problematične kredite u iznosu od 1,1 milijardi rubalja u prvoj poslovici 2012. godine, što se odrazilo na troškovima rezerviranja za potencijalne gubitke (cost of risk) od 110 baznih bodova. Ovakav rezultat predstavlja postepeni povratak prema normalnijim razinama troškova rizika na kraju ciklusa oporavka.

Operativni rashodi u prvoj polovici 2013. godine iznosili su 238,8 milijardi rubalja, što predstavlja povećanje od 19,0% u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje. Navedeno je povećanje prije svega bilo posljedica akvizicije DenizBank koja je doprinijela tom rastu za gotovo 50%. Kako su operativni prihodi rasli po većoj stopi od operativnih rashoda, pokazatelj odnosa između troškova i prihoda (cost-to-income ratio) grupacije smanjen je u prvoj polovici 2013. godine na 45,8% (u istom prošlogodišnjem razdoblju: 47,0%).

Neto dobit grupacije u prvoj polovici 2013. godine iznosila je 174,5 milijardi rubalja, što u usporedbi s prošlogodišnjim rezultatom od 175,3 milijardi rubalja predstavlja blagi pad od 0,5%. Ovaj pad neto dobiti u prvoj polovici 2013. godine se može pripisati konzervativnom pristupu u procesu izdvajanja rezervacija za problematične kredite.

Na dan 30. lipnja 2013. ukupna aktiva grupacije iznosila je 16,1 bilijuna rubalja, što predstavlja povećanje od 6,9% u odnosu na stanje na dan 31. prosinca 2012.

Kreditni portfelj grupacije (krediti odobreni fizičkim i pravnim osobama) prije izdataka za formiranje rezervacija u prvoj polovici 2013. godine zabilježio je rast od 6,0%. Porast portfelja kredita bio je posljedica kontinuiranog rasta potražnje za kreditnim plasmanima, i to prvenstveno potražnje fizičkih osoba u Rusiji, Turskoj i u zemljama-članicama ZND-a. Krediti poduzećima počeli su bilježiti povećane stope rasta tek u drugom kvartalu 2013. godine, a rasli su po stopi od 4,2% na ukupno 8,6 bilijuna rubalja u odnosu na stanje na dan 31. prosinca 2012, dok su krediti građana u istom razdoblju zabilježili porast od 10,9% na 3,1 bilijuna rubalja.

Kvaliteta kreditnog portfelja grupacija ostala je stabilna. Udio dospjelih kredita (non-performing loans - NPL) u ukupnim kreditima, kod kojih je broj dana kašnjenja u otplati glavnice i/ili kamate po kreditu 90 ili više dana, nije se promijenio i iznosio je 3,2% (podaci na dan 30.06.2013.) u odnosu na početak poslovne godine. Na dan 30. lipnja 2013. odnos između ukupnih rezervacija za kredita i problematičnih plasmana (NPL coverage ratio) zadržan je na 1,6. Istovremeno su troškovi rezervacija za problematične kredite u prvoj polovici 2013. godine povećani za 3,1% i iznosili su 583,7 milijardi rubalja. Omjer između iznosa ukupnih rezervacija za kredite i ukupnih bruto kredita iznosio je na dan 30. lipnja 2013. 5,0%, u usporedbi s 5,1% na početku godine. 

Na dan 30. lipnja 2013. ukupne su obveze grupacije iznosile 14,4 bilijuna rubalja, što u odnosu na 31.12.2012. predstavlja povećanje od 7,1%. Depoziti građana u iznosu od 7,5 bilijuna rubalja (podaci na dan 30. lipnja 2013.) i dalje predstavljaju primarni izvor financiranja operacija grupacije i čine 51,7% njezinih ukupnih obveza. Od kraja 2012. godine depoziti građana rasli su po stopi od 6,9%. Depoziti klijenata-pravnih osoba također su porasli, i to na ukupno 3,7 bilijuna rubalja (podaci na dan 30. lipnja 2013.), što predstavlja rast od 15,4% od

kraja prošle poslovne godine, i ta su sredstva činila 25,5% ukupnih obveza grupacije. U prvoj polovici 2013. godine depoziti klijenata rasli su po većoj stopi od kredita, što je imalo za posljedicu smanjenje omjera kredita i depozita (loan-to-deposit ratio) na 97,1% na dan 30. lipnja 2013. (za usporedbu, ovaj je pokazatelj na dan 31. prosinca 2012. godine iznosio 100,9%).

Na dan 30. lipnja 2013. obveze grupacije prema drugim bankama iznosile su 999,4 milijardi rubalja, što predstavlja smanjenje od 31,2% od početka godine, a kao posljedica bržeg rasta depozita klijenata u odnosu na rast aktive.

Kapital grupacije iznosi 1,7 bilijuna rubalja (podaci na dan 30. lipnja 2013.), što predstavlja povećanje od 5,1% u prvoj polovici 2013. godine. Na dan 30. lipnja 2013. ukupna adekvatnost kapitala grupacije (Tier 1 i Tier 2 kapital; iskazan prema pravilima Basel 1 regulative) iznosila je 13,9%, što je mnogo veća adekvatnost od minimalnih i zakonski propisanih 8%. Pokazatelj Tier 1 iznosi 10,5%. Povećanje adekvatnosti kapitala od početka 2013. godine ponajprije je posljedica usporavanja stope rasta rizikom ponderirane aktive (RWA) u usporedbi sa stopom rasta kapitala.

# # #

Dodatne informacije:

Sberbank Rusija
Alexander Baziyan
Odjel za odnose s javnošću
Tel. +7(495) 957 5721
media@sberbank.ru

Sberbank je najveća ruska banka na koju otpada gotovo trećina ukupne aktive ruskog bankarskog tržišta. Osnivač i većinski vlasnik Sberbanke je Središnja banka Ruske Federacije s 50% + 1 dionicom s pravom glasa. Ostale dionice banke u vlasništvu su domaćih i stranih investitora. Banka upravlja najvećom mrežom poslovnica u Rusiji s više od 18.000 poslovnica, kao i predstavništvima u više od 20 zemalja svijeta, uključujući zemlje CIS-a (Zajednice nezavisnih država), srednje i istočne Europe, Ujedinjeno Kraljevstvo, SAD te Tursku.
Banka posluje temeljem odobrenja za rad broj 1481 koje je izdala Ruska središnja banka.
Internet stranica: www.sberbank.ru

 

Trebate pomoć?