Pravila o privatnosti Sberbank d.d. za kandidate za zapošljavanje

1. Uvodne odredbe 

Pravilima o privatnosti Sberbank d.d. za kandidate za zapošljavanje u Sberbank d.d. (dalje u tekstu: „Pravila“) Sberbank d.d. (dalje: „Banka“, „mi“, „Društvo“) pobliže objašnjava način obrade osobnih podataka kandidata (dalje: „Kandidat“, „Ispitanik“/ „Ispitanici“, „vi“) za zapošljavanje sukladno Općoj Uredbi o zaštiti podataka (EU) 2016/679 (dalje u tekstu: „Uredba “), propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka i ostalim podzakonskim aktima.

Ovim pravilima Banka pruža informacije o voditelju obrade, službeniku za zaštitu podataka, podatcima koje Banka prikuplja i obrađuje, u koju svrhu i temeljem kojeg pravnog temelja, primatelje osobnih podataka, razdoblje pohrane vaših osobnih podataka, zaštitu podatka kao i prava Ispitanika u odnosu na te osobne podatke.

Ova Pravila primjenjuju se od dana stupanja na snagu.

 

2. Tko je odgovoran za obradu vaših osobnih podataka i kome se možete obratiti?

Za obradu podataka odgovoran je:

Sberbank d.d.

Varšavska 9

10000 Zagreb

Tel: 0800 0600

e-mail: info@sberbank.hr

Vezano za obradu vaših podataka možete se obratiti službeniku za zaštitu osobnih podataka:

Varšavska 9

10000 Zagreb

Tel: 0800 0600

e-mail: e-mail: zastita_osobnih_podataka@sberbank.hr

 

3. Osobni podaci koje prikupljamo i obrađujemo

Ova Pravila odnose se na osobne podatke kandidata koje Banka prikuplja prilikom provođenja procesa zapošljavanja a koje je zaprimila putem otvorene molbe za zapošljavanje i/ili molbe za zapošljavanje na otvoreni natječaj bilo osobno i/ili putem službene web stranice Banke i/ili poštanskom pošiljkom i/ili putem e-mail-a na službenom obrascu Banke ili osobno kreiranom obrascu. To uključuje ali se ne ograničava na sljedeće podatke:

1. Ime i prezime, kontakt podaci (telefon, email, mobitel), adresa boravišta (ulica, grad, poštanski broj);

2. Podaci navedeni u životopisu (npr. prethodna zanimanja, podaci o školovanju i stručnoj spremi, vještine i osobni interesi, strani jezici, vozačka dozvola, ostale aktivnosti);

3. Bankarsko iskustvo (radno mjesto, trajanje radnog odnosa i naziv poslodavca);

4. Eventualne prethodne prijave za natječaj u Banci i radno mjesto;

5. Podatak o trenutnom radnom statusu, otkaznom roku i najranijem mogućem početku rada;

6. Željeni iznos mjesečne neto plaće u kunama;

7. Snimke video nadzora.

Prilikom provođenja selekcije možemo Vas pozvati na intervjue, ispunjavanje određenih testova i upitnika.

U postupku zapošljavanja, dodatno na gore navedene podatke, u završnoj fazi selekcijskog postupka, a radi upravljanja sukobom interesa, prikupljamo i obrađujemo podatke o:

8. S Vama rodbinski povezanim osobama zaposlenim u Sberbank d.d. ili Sberbank koncernu i podatak o radnom mjestu, ukoliko postoje

9. Vašim dodatnim odnosno vanjskim poslovnim aktivnostima u vidu funkcija, mandata, zaposlenja ili upravljačkih vlasničkih udjela u drugim poslovnim subjektima, ukoliko postoje

Ako je propisano posebnim zakonom, Banka obrađuje podatke o nekažnjavanju iz kaznene i/ili prekršajne evidencije. Navedene podatke Banka prikuplja izravno od kandidata. U tu svrhu Banka  može zatražiti od kandidata dostavu odgovarajuće isprave (npr. potvrda o nekažnjavanju, potvrda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak).

 

4. Svrha i pravni temelj obrade osobnih podataka

Osobne podatke iz točke 3. Pravila obrađujemo u svrhu odabira najprikladnijeg kandidata za naš tim u selekcijskom postupku zapošljavanja što uključuje:

1.Utvrđivanje kvalifikacija za zapošljavanje i donošenje odluke o zapošljavanju;

2.Evaluacija kandidata za eventualna druga slobodna radna mjesta;

3.Provođenje referentnih provjera i / ili provođenje pozadinskih provjera (gdje je to primjenjivo);

4.Obavještavanje kandidata putem telefona, e-maila, SMS-a ili na drugi način o tijeku procesa za zapošljavanje;

5.Zaštita prava Banke i ispunjavanje zakonskih obveza i

6. Kontaktiranje kandidata koji se nalaze u Bazi kandidata putem telefona, e-maila, SMS-a ili na neki drugi način o slobodnim radnim mjestima koje smatramo pogodnim za kandidata.

U slučaju zasnivanja radnog odnosa, vaše osobne podatke obrađujemo u mjeri u kojoj je to potrebno za tu svrhu kao i za reguliranje prava i obveza koja proizlaze iz radnog odnosa što je objašnjeno u Pravilima o privatnosti SBERBANK d.d. za radnike koji rade temeljem ugovora o radu, studente koji kod poslodavca rade posredstvom ovlaštenih studentskih centara, osobe koje se kod poslodavca nalaze na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa, te koje imaju sklopljene autorske ugovore ili ugovore o djelu.

Banka obrađuje osobne podatke na sljedećim temeljima:

 a) Poštivanje pravnih obveza Banke (članak 6. stavak 1. točka (c) Uredbe

Podaci koji se prikupljaju u vezi upravljanja sukobom interesa vezani su uz pravnu obvezu Banke za uspostavom poslovanja na način da se izbjegnu negativni učinci sukoba interesa (Zakon o kreditnim institucijama)

b) Legitimni interes Banke ili treće strane (članak 6. stavak 1. točka (f) Uredbe)

Obrada uključuje evaluaciju kandidata za otvorena radna mjesta, obradu podataka vezanu za proces zapošljavanja i ishod natječaja za zapošljavanje.

c) Privola (članak 6. stavak 1.točka (a) Uredbe)

Na temelju privole Banka pohranjuje podatke o ispitanicima u svrhu kontaktiranja radi potencijalnih budućih radnih mjesta.

Kandidat može privolu u svakom trenutku povući/opozvati. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole koja je provedena prije njezinog povlačenja. Povlačenje privole je jednako jednostavno kao i njezino davanje.

Navedeno pravo se odnosi i na opoziv privole koja je dana prije stupanja na snagu Uredbe odnosno prije 25. svibnja 2018.

 

5. Tko ima pristup vašim osobnim podacima te kome dostavljamo vaše podatke

Unutar Banke

Unutar Banke, pristup vašim podacima imaju one organizacijske jedinice koje su uključene u selekcijski postupak (Primjerice odjel Upravljanje ljudskim potencijalima, odjel Praćenja usklađenosti, odjel koji ima oglašeno slobodno radno mjesto i sl).

Izvan Banke

Za pojedine pozicije od interesa za Banku, Banka dostavlja (prenosi) vaše podatke i Sberbank Europe AG, Austria, Sberbank Rusija i drugim članicama Sberbank grupacije. Pri prijenosu podataka Banka naročito vodi računa o zaštiti vaših podataka pri takvom prijenosu. Posebnu pažnju Banka posvećuje prijenosu podataka povezanim društvima i članicama grupacije trećih zemalja u smislu Uredbe to jest prijenosu u povezana društva i članice grupe koje nemaju poslovni nastan u Europskoj Uniji odnosno Europskoj ekonomskoj zoni.

Prijenos podataka temelji se na ugovoru koji sadrži EU standardne ugovorne odredbe o usklađenosti s podacima o zaštiti osobnih podataka.

 

6. Kako štitimo vaše podatke

Zaštita vaših osobnih podataka nam je izuzetno važna. Neke od mjera zaštite koje provodimo su sljedeće:

 • uspostava tehničkih i organizacijskih mjera potrebnih kako bi se obrada osobnih podataka provodila na siguran način;

 • kontrola fizičkog i logičkog pristupa informacijskom sustavu i poslovnim prostorima Banke;

 • uspostava tehničkih i proceduralnih mjera potrebnih kako bi IT infrastruktura bila implementirana sukladno najvišim međunarodnim sigurnosnim standardima;

 • uspostava elektroničkih i proceduralnih zaštitnih mjera vezane uz prikupljanje, pohranu i otkrivanje osobnih podataka.

 

7. Koliko dugo se osobni podaci pohranjuju?

Ako ne dođe do zasnivanja radnog odnosa Vaše osobne podatke pohranjujemo 6 (šest) mjeseci od završetka natječaja te ih po proteku tog roka brišemo.

Ako ste dali suglasnost da Vaše podatke pohranjujemo u svrhu eventualnih budućih potreba za zapošljavanje na radnom mjestu koje bi odgovaralo vašim kvalifikacijama i interesu, osobne podatke Banka pohranjuje u svojoj bazi na razdoblje od 24 (dvadesetčetiri) mjeseca.

 

8. Vaša prava

Kao ispitanici u smislu Uredbe imate sljedeća prava:

 • pravo na pristup informacijama (sukladno odredbi članka 15. Uredbe)

Imate nas pravo tražiti potvrdu obrađujemo li Vaše osobne podatke, kao i pristup Vašim osobnim podacima koje obrađujemo. Ista prava možete ostvariti na način da ispunite Zahtjev za ostvarivanje prava (dalje u tekstu: Zahtjev).

 • pravo na ispravak (sukladno odredbi članka 16. Uredbe)

Imate nas pravo tražiti ispravak ili nadopunu Vaših osobnih podataka podnošenjem Zahtjeva. Na Vaš Zahtjev odgovorit ćemo u najkraćem mogućem roku, bez nepotrebnog odgađanja.

 • pravo na brisanje (sukladno odredbi članka 17. Uredbe)

Imate pravo od nas ishoditi brisanje Vaših osobnih podataka ukoliko: (i) ti podatci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni; (ii) povučete privolu na kojoj se temelji obrada i ako ne postoji druga osnova za obradu; (iii) uložite prigovor na obradu te ne postoji jači legitimni razlog za obradu; (iv) su podaci nezakonito obrađeni; (v) se podaci moraju brisati radi poštivanja pravne obveze iz prava Unije ili prava države članice kojem Banka podliježe.

 • pravo na ograničenje obrade (sukladno odredbi članka 18.Uredbe)

Imate pravo zatražiti da ne brišemo Vaše osobne podatke, već da se isti nastave ograničeno obrađivati (sukladno ograničenjima koje Vi navedete) ako Vam je to potrebno radi ostvarenja Vaših drugih prava.

 • pravo na prenosivost podataka (sukladno odredbi članka 20. Uredbe)

Imate nas pravo tražiti prijenos Vaših osobnih podataka. Isto pravo možete ostvariti na način da ispunite Zahtjev. Na Zahtjevu je potrebno odabrati kategorije osobnih podataka koje su Vam od interesa, kao i označiti vremensko razdoblje na koje se Vaš zahtjev odnosi.

 • pravo na prigovor (sukladno odredbi članka 21. Uredbe)

Imate pravo na temelju svoje posebne situacije u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se na Vas odnose, u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (f) Uredbe. U tom slučaju, više ne smijemo obrađivati Vaše osobne podatke osim ako ne postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze Vaše interese, prava i slobode ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

 • pravo na pritužbu (sukladno odredbi članka 77. Uredbe)

U svakom trenutku imate pravo na pritužbu pred nadležnom Agencijom za zaštitu osobnih podataka (www.azop.hr), vezano uz obradu i zaštitu Vaših osobnih podataka.

 

9. Uputa vezana za ostvarivanje prava prema Banci

Obrazac Zahtjeva je dostupan u svakoj poslovnici ili na internet stranicama Banke. Ispunjeni Zahtjev pošaljite sukladno uputama na Zahtjevu. Na Vaš Zahtjev odgovorit ćemo u najkraćem roku, a najkasnije u roku od mjesec dana od dana zaprimanja urednog Zahtjeva.

U slučaju velikog broja Zahtjeva, kao i u slučaju složenosti Vašeg upita, moguće je da će nam biti potrebno dodatno vrijeme za odgovor. U tom slučaju ćemo Vas pravovremeno obavijestiti te ćete dobiti naš odgovor najkasnije 3 mjeseca od dana zaprimanja urednog Zahtjeva.

Trebate pomoć?